Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan de informatie op deze site soms niet volledig, niet actueel of voor meerdere uitleg vatbaar zijn.

Behalve indien uitdrukkelijk anders is vermeld, is notitieblok.nl niet
aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatie, noch voor eventuele directe en/of indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, geleden als gevolg van het gebruik van informatie op deze site.
 

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van
notitieblok.nl.
 

De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door notitieblok.nl. Voor de inhoud van deze informatie is notitieblok.nl niet aansprakelijk.
 

Als u niet helemaal tevreden bent over de op de site opgenomen informatie, onze diensten of om andere redenen opmerkingen heeft over deze site, verzoeken wij u ons dat te laten weten. Klik hier als u wilt reageren: info@brandmore.nl

Contactformulier

Bewijs dat u geen robot bent